«Αμέρικα Αμέρικα» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Αμέρικα Αμέρικα

Μετάφραση:
Αντώνης Καλοκύρης

Αμέρικα Αμέρικα
  • ISBN: 978-960-03-6029-5
  • Υπό έκδοση

Περίληψη

Στις αρχές της δεκα­ε­τίας του 1970 ο Κόρεϊ Σίφτερ, γιος εργα­τών, προ­σλαμ­βά­νε­ται ως κηπου­ρός στο τερά­στιο κτήμα της ισχυ­ρής οικο­γέ­νειας Μέτα­ρεϊ. Σύντομα, εξαι­τίας της γεν­ναιο­δω­ρίας της οικο­γέ­νειας, βρί­σκε­ται να σπου­δά­ζει σε ένα ιδιω­τικό οικο­τρο­φείο και να εκτε­λεί χρέη βοη­θού του γερου­σια­στή της Νέας Υόρ­κης Χένρι Μπον­γουί­λερ, που βάζει υπο­ψη­φιό­τητα για Πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών. Πολύ γρή­γορα ο Κόρεϊ εμπλέ­κε­ται με μία από τις κόρες των Μέτα­ρεϊ και αρχί­ζει να αφή­νει πίσω του τη ζωή των παι­δι­κών του χρό­νων. Καθώς η εκστρα­τεία του Μπον­γουί­λερ απο­κτάει δυνα­μική, ο Κόρεϊ βρί­σκε­ται παγι­δευ­μέ­νος σε έναν περί­πλοκο ιστό γεγο­νό­των, όπου η αφο­σί­ωση, η πολι­τική, το σεξ και η ευγνω­μο­σύνη συγκρού­ο­νται με την ηθική, τον έρωτα και την αλή­θεια.

Το μυθι­στό­ρημα Αμέ­ρικα Αμέ­ρικα εξε­λίσ­σε­ται σε μια μικρή πόλη στη διάρ­κεια της προ­ε­δρίας του Νίξον και στο σήμερα, με θέμα την Αμε­ρική, την οικο­γέ­νεια, την πολι­τική και μια τρα­γω­δία, καθώς και τον αντί­κτυπο της μοί­ρας στη ζωή ενός νεα­ρού άνδρα.

Βιογραφικά στοιχεία

Ίθαν Κέινιν